އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި ކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ދިވެހިންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުން ލިބޭނެއެވެ.

މި ބިންތަކުގައި ގެސްޓުހައުސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ވިއްކާނީ 20 އޮކްޓޯބަރު 2019 އިން ފެށިގެން 13 ނޮވެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އާ ހަމަޔަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓެއް ވިއްކާ އަގަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތެއްނަމަ 2,000.00ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އަދި ބޭރުގެ ފަރާތެއްނަމަ 300.00$ (ތިންސަތޭކަ ޔޫއެސް ޑޮލަރު) އަށެވެ.

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 06 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އައްޑޫ ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައެވެ. އަދި ބިޑް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 11 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އައްޑޫ ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައެވެ.

------------------------------------

04 ޞަފަރު 1441

03 އޮކްޓޫބަރު 2019

 

 

Secretariat of The Addu City Council, Addu City
Maldives

Invitation for Bids


 

Invitation for Bids (the “IFB”) for the Lease, Development and Operation of Tourist Guesthouse and City Hotel in Addu City

 

  1. The Government of Maldives (hereinafter referred to as the “Government”) represented by the Secretariat of the Addu City Council (hereinafter referred to as the “Council”), hereby announces public tendering for the lease, development, operation and management of Tourist Guest House and City Hotel in Addu Atoll.
  2. The Council now invites sealed Bids from eligible Bidders for the lease and development of Tourist Guesthouse/City Hotel.
  3. Interested parties may obtain further information, inspect and purchase the Bidding Documents from 20th October 2019,  up to the 13th November 2019,  between 09:00 Hrs to 12:00 Hrs, at the following address:

Name: Secretariat of the Addu City Council

Road: Medheaari Magu

Island: Addu Atoll

Country: Republic of Maldives             

 

  1. The price set of Bidding Documents for Maldivian individuals or companies/partnerships registered in the Republic of Maldives with 100% Maldivian ownership shall be MVR 2,000 (Two Thousand Maldivian Rufiyaa) and for foreigners USD300 (Three Hundred US Dollars). Payment for the Bidding Document is non-refundable.
  2. A pre-bid meeting to provide information for interested parties shall be held at 11:00 Hrs on 06th November 2019 at  the Equator Village, Gan, Addu City
  3. Bids will be opened in the presence of Bidders or their representatives who choose to attend the event at 11:00HRS on 11th December 2019 at the Equator Village, Gan, Addu City.

 

03 October 2019

03 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ