މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުލް ލުބާބްގެ އެތެރެ ފާރުތަކުގައި މުށިޖަހާ ، ސީލިންގ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

މަސްޖިދުލް ލުބާބުގެ އެތެރެ ފާރުތަކުގައި މުށިޖަހާ ، ސީލިންގ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން.

 

 

މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ލުބާބުގެ އެތެރެފާރުތަކުގައި  މުށިޖެހުމާއި ،ސީލިންގ ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށްމި އިދާރާއިން ކުރިނަންބަރ 289/289/2019/11 ( 26.03.2019)

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެންއެއްވެސްފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާފައިނުވާތީއަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.                                                                            

                 މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތް އެތެރެފާރުތަކުގައި 2/1 6 (ހަފޫޓު ބައި އުސްމިނަށް) ތަށިމުށިޖަހާ މިސްކިތުގެ އެތެރެސީލިންގ އާއި ބޭރުސީލިންގުގައި ޖަހާފައިހުރި ފިލާތައްނައްޓާ ސީލިންގު ތެދުކޮށް އަލުން ޕީ.ވީ.ސީ ބޯޑުން ސީލިންގުކޮށް ފުރާޅުގެއެތެރެއާއި ބޭރުގެ  ސަޕޯޓު ހޮޅިތަކުގައި ދަވާދުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

             ވީމާމިމަސައްކަތަށްބޭނުންވާތަކެތި މި ކައުންސިލުންދިނުމުން މަސައްކަތުގެ އަގު =/50000 ( ފަންސާސްހާސް )ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ސަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް  ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 އޮކްޓޯބަރް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ހެޅުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމައެފަރާތެއްގެސިޓީއަކާއެކު މީހަކުފޮނުވުމަށާއި އަދި ފޮނުވާމީހާގެ އައި ޑީ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެނަ އުމަށް އަންގަމެވެ.

               މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                           04 ޞަފަރު    1441

                           03 އޮކްޓޯބަރ   2019 

03 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ