ހުވަދޫ ސްކޫލް، ގދ.ފަ ރެސްމާތޮޑާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލަށް ބައެއް އެކިވިޕްމެންޓާއި އަދި ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ބައެއްމަރާމާތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 • މިސްކޫލަށް ބައެއް އެކިވިޕްމެންޓާއި އަދި ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ބައެއްމަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަމަށް ކުރި މިސްކޫލުގެ އިޢުލާން ނަންބަރ: GS208-C/2019/24 އަށް ހުށަހެޅިބިޑް އަގުބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ  މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
 1.  އެކިވިޕްމެންޓާއި އަދި ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން
 2.  ބައެއް މަރާމާތުކުރުން.
 • މި 2 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވަކި މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ 2 މަސައްކަތަށްވެސް ބިޑް ހުށައެޅިދާނެވެ.
 • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 03 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 09 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
 • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • ހުވަދޫ ސްކޫލް
 • ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
 • ފޯން:  7983085, 6840070
 • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

03 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ