ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވެއްޖެ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

               މި ކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2019 އޮކްޓޫބަރު 09 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ޙާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އެދެމެވެ. މި ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގަޑިއަށް ޙާޒިރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އެކެޑަމީން ގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 16 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގައެވެ.

02 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ