މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބުޅާމަދު ކުރުމާއި ގުޅޭ

`

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

          އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                                ނަންބަރު:  IUL)303-AS/2019/65)             

އިޢުލާން

 

ބުޅާމަދު ކުރުމާއި ގުޅޭ

                     

           ބުޅަލުގެ ސަބަބުން ގޭގޭގެ ފުރާޅުން ފެންނެގުމަށާއި މީހުންނަށް އުދަގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ މިއިދާރާއަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

          ވީމާ މިރަށުން ބުޅާމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ގެންގުޅޭ ބުޅާ ގެންގުޅެންވަނީ އާއްމުންނަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށެވެ. އަދި ބުޅަލުގެ އުދަގޫކުޑަކުރުމަށްޓަކާ ބުޅާ ހިފާ ކައުންސިލާއި ހަވާލްކުރުމުން ކޮންމެ 3 ބުޅަލަކަށް -/100 (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ބުޅާ ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8:30 ން މެންދުރު 11:00 އަށެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ފިޔަވާ އެހެންވަގުތުތަކުގައި ގެންނަބުޅަލާއި ކުނިވެފައިވާ ބުޅާ ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މިޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށްދާނީ 30 ނޮވެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  

          ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

          03  ސަފަރު  1441     

          02  އޮކްޓޫބަރ  2019  

02 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ