ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

 

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓޯރ  

ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާ:

  1. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ މަދުވެގެން 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން
  2. މަޤާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

1-       ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ބެލެހެއްޓުން

2-       ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި، ދޫކުރުމުގައި ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުން. އަދި އެކަން އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން

3-       މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް އަދި ޖެނެރަލް ސްޓޮކް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން.

4-       ސްޓޮކުން އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ، ލޭބަރ ރޫމް، ލެބޯޓްރީ، ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް، އޯ.ޕީ.ޑީ، ވޯޑު އަދި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޫކުރުން.

5-       ކުރިން އޯޑަރ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ކަންތައްތައް ފޮލޯއަޕްކޮށް ބަލަމުން ގެންދިއުން.

6-       ސްޓޮކުން މަދުވާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން. މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބްލް ސްޓޮކް، ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ސްޓޮކް، އިކްއިޕްމެންޓް ސްޓޮކް، އޮކްސިޖަން، ނައިޓްރަސް އޮކްސިޖަން، ޖެނެރަލް ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހުސްވުމުގެ ކުރިން ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

7-       ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރީ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން. އަދި ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

8-      މުއްދަތު ހަމަވާތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ނައްތާލަމުން ގެންދިއުން.

މުސާރައާއި އިނާޔަތް :

މުސާރަ:                4000.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:      1500.00 ރުފިޔާ

ރިސްކް އެލަވަންސް:        75.00 ރުފިޔާ (މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހަކަށް)

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް:     60.00 ރުފިޔާ (މަސައްކަތްކުރާ ރަސްމީ ދުވަސްތަކަށް)

ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި:     07 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން

މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިދާރީ އޮފީސް (ލޮޓް ނަންބަރ E-01—04 އިރުދޭމާ ހިނގުން، އެންޒީ ބޭކަރީ މަތީ ފަންގިފިލާއަށް ( ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ، [email protected] އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ  ފޯމް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިދާރީ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓް www.hmh.gov.mv އިން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.
  • ސީވީ.
  • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
  • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
  • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން
  • އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާއިމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
  • ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމަށް:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތައް ބަލައެއް ނުގަނަވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގިނަނަމަ، އިންޓަވިއުކުރާނީ، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ , 3350118، 3350134 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ