ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 120 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

                މާލެ،

               ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                            އިޢުލާން

 

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 120 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙް ގެނެސް މިއިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ