މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގެގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖްގެ ކޮންސެޕްޓާ،ބެކްޑްރޮޕާއި،ސައުންޑާއި ލައިޓް ތައްޔާރު ކުރުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                          ނަމްބަރ:  IUL10-F/10/2019/119

އިޢުލާން

  މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖްގެ ކޮންސެޕްޓާ، ބެކްޑްރޮޕާއި، ސައުންޑާއި،ލައިޓް ތައްޔާރުކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ