ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު "ނޭޒާ" ގޯތީގެ ނަން "ރައިޒަލް" އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ރަތްފުސްގެ ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު އަށް ދަޑިމަގު އަވަށުން ލިބިފައިވާ "ނޭޒާ" ކިޔާ ގޯތީގެ ނަން "ރައިޒަލް" ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ