ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިއްދޫ ބަނދަރުގައި މަސްކަނޑާ 2 އަށިި ތައްޔާރުކުރުން

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ދިއްދޫ ބަނދަރުގައި  މަސްކަނޑާ 2 އަށި ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި މަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓްސްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނުން ނުވަތަ [email protected]  އަށް މެއިލް ކޮށްގެން

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

9 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:45 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

14 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:45 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

 

މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓްސް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6500019 ފޯންއާއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ