މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ.ގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީސް ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމާއި ބީ.އޯ.ކިޔު. ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރު: MMS-A/2019/31

އިޢުލާން

 

ސ.ގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީސް ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމާއި ބީ.އޯ.ކިޔު. ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ސ. ގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީސް ޑިޒައިންކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް 23 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައި މަސައްކަތް ކުރުމަކުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު MMS-A/2019/27 އިޢުލާންގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވާ ލިންކުން ލިބޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

  http://www.meteorology.gov.mv/uploads/79a49b3e3762632813f9e35f4ba53d6c.pdf

 

01 ޞަފަރު 1441

 

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ