އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ގރ 1 & ގރ 2 ގެ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރުމާ ބެހޭ

ނަންބަރު: 123-A/IUL/2019/51  

               

      އިޢުލާން

 

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-A/IUL/2019/48  (ސެޕްޓެމްބަރު 29, 2019) އިޢުލާނާއި އަދި މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-A/IUL/2019/50 (ސެޕްޓެމްބަރު 29, 2019) އިޢުލާން މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

01  ޞަފަރު 1441

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

 

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ