މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"އަލިހިޔާ" ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބެހޭ

އިޢުލާން  

އަލިހިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބެހޭ

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

   * ކ. ހިންމަފުށީ / އަލިހިޔާ ، ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ( ނަންބަރު: H-6/165 )                   

           މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ