ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ފޭވަރ" ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ފޭވަރ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ 265/6 (10.11.2003) ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 ވީމާ މިދެންނެވި "ފޭވަރ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 06 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ