މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް 750 -1000 އަކަފޫޓާއި ދޭތެރޭގެ ބޮޑުމިނުގެ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިފަދަތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާފަރާތްތަކުން 07 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މިކުންފުނީގެ 05 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި 07 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު  ބަލައި ނުގަންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

ޢިމާރާތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ރަށް:

  • މާލެ / ހުޅުމާލެ

 

ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނުން

  • ގުދަނުގެ ބޮޑުމިން
  • ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
  • ޢިމާރާތް ހުރި ސަރަހައްދު
  • ޢިމާރާތުގެ ކުލި
  • ·         ޢިމާރާތުގެ ސަލާމަތީ ފެންވަރު
  • ·         ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކޮޕީ

 

ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯރސަލްއަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • އަގު: %50
  • ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު:%20
  • ސެކިއުރިޓީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ޢިމާރާތެއްނަމަ: %30
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ