މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ނަންބަރު:  IUL)23-L/23/2019/365)

ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް: 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

 

 

މި ނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)23-L/23/2019/334)  (ސެޕްޓެމްބަރ 08 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ކެނޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރ 13/2015 (ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު) ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ނަން

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

1 މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ

އެލަވަންސް

ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މައިގަނޑު މައްސޫލިއްޔަތުތައް

 1. ކަނޑައެޅިގެން އެނގެންއޮތް އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން.
 2. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
 3. ކައުންސިލުން ބަލާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޒިޔާރާތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތްކުރުމާއި ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ފާރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމާއި، ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 4. މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގައި، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޙްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަޑުތަކާއި އަބުރުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުން.
 5. މީގެ އިތުރުންވެސް މިޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫޅިއްޔަތު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާގައިވާ ކަންކަން ކުރުން.

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

-          އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ 30 މާރކްސް                       

-          ސްޕެޝަލިސްޓް ޑިޕްލޮމާ 40 މާރކްސް

-          ސްޕެޝަލިސްޓް ޑިގްރީ 55 މާރކްސ

-          ސަބް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑިގްރީ 75 މާރކްސް

 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް:

-          ޑިޕްލޮމާ      05 މާކުސް

-          ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  10 މާކުސް

-          ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ 15 މާކުސް

-          މާސްޓަރސް    20 މާކުސް

-          ޕީ.އެޗް.ޑީ      30 މާކުސް

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

-          މަދުވެގެން 5 އަހަރުދުވަހުގެ ކްލިނިކަލް ތަޖުރިބާ ހުރުން.

5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 30 މާރކްސް (މަދުވެގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ކްލިނިކަލް ޑޮކްޓަރ ނުވަތަ ޑެންޓާލް ޕްރެކްޓިޝަނާރއެއް މަދުވެގެން 25 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ)

7.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 40 މާރކްސް (މަދުވެގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ކްލިނިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 25 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ)

 

10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 50 މާރކްސް (މަދުވެގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ކްލިނިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 25 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ)

12 އަހަރައް ވުރެއް މަތި ތަޖުރިބާ 60 މާރކްސް (މަދުވެގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ކްލިނިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 25 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ)

 

-          އިއުލާންއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މާކްސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މެންބަރުކަމަށް ހޮވޭނީ އިންޓަވިއު ކޮށްގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ.

-          ސްޕެޝަލިސްޓް ޑިގްރީ އަދި ސަބް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑިގްރީ ކަމަށް ބެލެވޭނީ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި އެޑިގްރީއެއް ލެވެލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މަޤާމައް ކުރިމަތިލާ މެމްބަރުންގެ ޝަރަތުތައް

 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން.
 • ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޙްލާގް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
 • ޖިނާއި ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވުން.
 • ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއްނަމަ، އެ ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
 • ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއްނަމަ، އެ ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވުން.
 • ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެމީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
 • ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭ ތަނުގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް ނުވަތަ ބޯޑު މެމްބަރެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
 • ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ޙިއްސާ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައިއޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 • ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޙާބަކުން މަޤާމަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
 • ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ މަޤާމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.)
 • މަދުވެގެން 1 (އެކެއް) މެމްބަރު ވާންވާނީ، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަތޮޅު ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 1. މެމްބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 2. ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް (އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް)
 3. މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތައް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް
 4. އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ
 5. ސީވީ

ސުންގަޑި

 އޮކްޓޯބަރ 06 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 13:30 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ކައުންޓަރަށް)

އިތުރުމަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރަކީ 3014341 އަދި 3014330 އެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ