މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި މިނިސްޓްރީއަށް 30 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 2 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ޝާޢިއުކުރި ނަންބަރު:IUL)473-F/473/2019/16) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީމެވެ. ވީމާ، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަށް ސަޕްލައިކޮށް ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިއޮފީހަށް (ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އަށް) ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

DESKTOP COMPUTER SYSTEM SPECIFICATION

Intel Core i7 (8th GEN), 12M cache,

Processor:

8GB DDR4 2666MHz (Upgradable to 16GB)

Memory:

200GB SSD + 500GB SATA II HDD (7200rmp)

Storage:

DVD Super Multiples Writer 8x +/- RW

Optical Drive:

Intel integrated HD Graphics 630

Graphics:

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Network & Communication:

Integrated high-definition sound + speaker pair (small)

Audio:

Front/side I/0 connectors:

Audio jack(s):

USB 3.1 ports(s)

USB 3.0

Rear I/0 connectors:

HDMI Port(s):1

LAN port(s):1

Audio jack(s):3

USB 2.0 port(s):2

USB 3.1 port(s):2

PCIe x 16

slot(s):1

PCIe x1 slot(s):1,

Interface:

 

Small Form Factor (SFF)

Form Factor:

24” LED Monitor, Widescreen, 1920 x 1080, HDMI, 1.5M HDMI cable, VGA

Monitor:

USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard

Keyboard:

USB POTICAL scroll Mouse, including mouse pad

Mouse:

Minimum 1 Year

Warranty:

GENUINE WINDOWS 10 PRO 64BIT ENGLISH LICENCE KEY

LAPTOP SPECIFICATION

Intel Core i7 (8th GEN), 9MB cache 

Processor:

8GB DDR4 2666MHz (Upgradable to 16GB)

Memory:

200GB SSD + 500GB SATA II HDD (7200rmp)

Storage:

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Network & Communication:

Integrated high-definition sound

Audio:

15” FHD (1920 x 1080) LED

Display:

802.11ac /b/g/n Wireless LAN, Bluetooth 4.0

Network & Communication:

Integrated Widescreen HD Webcam

Camera:

Rj45, 2x USB 3.0 Ports, HDMI Port,

Interface:

Less than 2Kg

Weight:

Minimum 1 Year

Warranty:

GENUINE WINDOWS 10 PRO 64BIT ENGLISH LICENCE KEY

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ ގޮތް

  • އަގަށް 60 ޕޮއިންޓް (ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު * 60 )
  • މުއްދަތަށް  30 ޕޮއިންޓް (ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު * 30 )
  • ތަޖުރިބާއަށް 10 ޕޮއިންޓް(މިފަދަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.) ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް (ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް) ބެލޭނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ހ. ކުންފުންޏެއް، ޕަރޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ނަމުގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާނަމަ، ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ށ. ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ބެހޭ ޕްރޮފައިލް.                           

ނ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރައްވާފައިވާ، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

ރ. ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތަށް މީރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެވެ. (މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ)

ބ. އިމާރާތްކުރުން ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

ޅ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އިއުލާންއާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ފޮތުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު، ބީލަން ފޮތާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގެ ބޭރުގައި ހުށައެޅި ފަރާތާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް އިނގޭނޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3340209 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ