މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 02 ފާޚަނާއާއި ފެންވަރާނެ 04 ޕޮއިންޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 (IUL)337/337/2019/59 ނަމްބަރ

 

 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 02 ފާޚަނާއާއި ފެންވަރާނެ 04 ޕޮއިންޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)337/337/2019/55 (10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލުން  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދިނުމުން  ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 02 ފާޚަނާއާއި ފެންވަރާނެ 04 ޕޮއިންޓް، ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިއީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވޭ ދެވަނަ އިޢުލާނެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ