މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ (.)

 (IUL)337/337/2019/57  ނަމްބަރ

 

 

އިޢުލާން

 

މާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ (.)

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)337 /337/2019/53 (10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑިންގ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިއީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވޭ ދެވަނަ އިޢުލާނެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ