މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް ވިލިމާލޭގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނެގިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ

ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި، އާންމުތަންތަނުގައި ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-64/2017 އާއި، ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިކައުންސިލަށް ނެގިފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބަނދަރުގެ މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ އުސޫލާއި ޚިލާފުވެގެން ނެގިފައިވާ ދޮންވެލި ބަސްތާތައް، މިއަދުން ފެށިގެން 05 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ތަކެތި ގެންދިއުމަށް އަންގަމެވެ.

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި މެދު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރެވޭނެ ކަން އާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާނުކުރީމެވެ.  

                                 25 މުހައްރަމް   1440 

24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ