އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަލްޓި ސްކިލްސް، މަލްޓިލެވެލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، މަލްޓި ސްކިލްސް، މަލްޓިލެވެލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 6660606 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް ސާފުކުރެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤްވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 އޮކްޓޯބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25  މުޙައްރަމް  1441

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ