މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޓީ ހާޑްވެއާ ގަތުމަށް

އައި.ޓީ ހާޑްވެއާ ގަތުމަށް

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

  1. ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)201-A/1/2019/25

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 – ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚް އަދި ގަޑި

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 – 1500

 

21 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ