އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ 2019 ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ 2019 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 21 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ދުވަހު ހެންދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް މިކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށިގެންދާނީ އދ.ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

ވީމާ، މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އދ.ފެންފުށީގެ އެއްމެހާ ފަރާތްތަަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ