ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތިލަފުށީގައި ކެފޭއެއް އަދި ކ.ގުޅިފަޅު ގައި ކެފޭއަކާއި ޓަކް ޝޮޕެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

 

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/018

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ކ.ތިލަފުށީގައި ކެފޭއެއް އަދި ކ.ގުޅިފަޅު ގައި ކެފޭއަކާއި ޓަކް ޝޮޕެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރވުން

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ހެޑް އޮފީސް

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

-

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އަށް

08:30 އިން  13:00 އަށް

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުން

ހޯމަ

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

13:30 އިން ފެށިގެން

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ބުރާސްފަތި

07 އޮކްޓޯބަރ 2019

10:30 ގައި

ބިޑް ހުށައެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

ހޯމަ

14 އޮކްޓޯބަރ 2019

10:30 ގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅޭ:

  • ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 200.00 ރ. (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ގެ ނޮން ރިފަންޑަބަލް ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.
  • ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50،000.00ރ. (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑް ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށްވުރެ 30 (ތިރީސް ދުވަސް) އިތުރު ވާންވާނެއެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
  • ބީލަން ބާޠިލްވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 120  (ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅަން ވާނީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކާއި އެކުއެވެ.

މި ބީލަމަށް މާކްސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

20 މުޙައްރަމް 1441

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                                    Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                   Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514            Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ