މުލަކަތޮޅު މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ނާލާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ނީލަން

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

       މ. ނާލާފުށި

       ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                                                          ނަންބަރު:  K6C /2019/01

އިޢުލާން

          މިކޯޓުން ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނަގާފައިވާ (އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ) ތަކެތީގެ ނީލަން 01 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 16:30 ގައި މިކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 01 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 20:00ގެ ކުރިން ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. އަދި 06 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ނީލަމުގެ ފައިސާ ކޯޓަށް ދައްކަވާ ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.

        ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19  ސެޕްޓެމްބަރ  2019 

 

 

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް (އިޢުލާން ނަންބަރު:K6C/2019/01)

ޢަދަދު

ތަކެތި

ތަކެތީގެ ހާލަތު

ނީލަން ފެށުމަށް ކަނޑަ އެޅިފައިވާ އަގު

01

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ (މީޑިއަމް ބެކް(

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި

-/50ރ

01

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ (މީޑިއަމް ބެކް(، ކަލްކިއުލޭޓަރ

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި

-/55ރ

01

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ (މީޑިއަމް ބެކް(، ކަލްކިއުލޭޓަރ

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި

-/30ރ

01

އެއަރކަންޑިޝަން (ހޓާޗީ 12000ބީ.ޓީ.ޔޫ)

ހަލާކުވެފައި

-/100ރ

01

މައުންޓަން ބައިސްކަލް، އަތްގަޑުލީ ފޯނު

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި

-/50ރ

01

ޕީ އޭބީ އެކްސް ސިސްޓަމް، ބެކަޕް (ޔޫ.ޕީ.އެސް)

ހަލާކުވެފައި

-/55ރ

 

 

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ