ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން

 އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.         
 
ފ.ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައި 4 ފާޚާނާ ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 7 އޯގަސްޓް 2019ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS170/ 2019/13  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފ.ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. 
 
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 6 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި  ފ.ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައެވެ.
 
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
 
19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ