މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (ކެފޭ އިމާރާތް) ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (ކެފޭ އިމާރާތް) ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (ކެފޭ އިމާރާތް) 10(ދިހަ) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެންބަރު 23ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00ށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2019 ސެޕްޓެންބަރު 26ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ 1(އެކެއް) ފަރާތައް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

18  މުޙައްރަމް  1441

17 ސެޕްޓެންބަރު 2019        

17 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ