ހުޅުދެލީ ސްކޫލް/ ދ.ހުޅުދެލި
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ހުޅުދެލީސްކޫލް

ދ. ހުޅުދެލި

ދިވެހިރާއްޖެ                                      ނަންބަރު: GS-171/IUL/2019/25

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

                 މި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ކެބިން އާއި ގުޅުވައިގެން ހަދާފައިވާ ފާޚާނާގެ ދޮރުކަނޑާ މިހާރު ހުރި ދޮރުބެއްދުމަށްފަހު ފާޚާނާގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ އަމިއްލަތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮއްދެވިދާނޭ ފަރާތްތަކުން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހު 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ.

                 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނޭވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ހަނދުމަކޮށް އަރުވަމެވެ.

              

 

17 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ