ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

ނަމްބަރ: IUL-D/423/2019/64 

އިޢުލާން

 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށު "ދޫރިޔާގެ" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ކުރިން އެކަން ލިއުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ