ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއ ބެހޭ

ނަމްބަރ: 63/IUL-D/423/2019

އިޢުލާން

 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

 

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށު " ސިލްވާ " ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ކުރިން އެކަން ލިއުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ