މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ގުޅީފަޅު އެމްޓީސީސީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ޙިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކުންފުނީގެ ގުޅީފަޅު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ޙިދްމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ11:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( ބޯޑް ރޫމް ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ