މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީގެ މަރާމާތާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހައި މަރާމާތާއި، އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ހޯމަ

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

17 މުޙައްރަމް 1441

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ