ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

ޢިޢުލާން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ، 10,000 އަކަފޫޓުގެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންނަންބަރު:

IUL)195-A-GA/1/2019/14) (09 ސެޕްޓެންބަރު 2019) އަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް ކޮމިޝަން (މ.ތީމުގެ، އާބުރުޒުހިނގުން) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް އިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓްގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 3340620، 7938058 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ