މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

 

    ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70 (އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖަހަންޖެހެއެވެ.   

 

     ވީމާ، 01 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން ފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށްއެދި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ -/500 ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕަކާއެކު އަދި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، އަހަރަކަށް -/24 ރ (ސައްވީސް ރުފިޔާ) ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕަކާއެކު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

      ހ- ކުއްތާ

      ށ- ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރު

      ނ- ގޮވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި، އެފަދަ ކެމިކަލްތަކުން އުފައްދާ އެސިޑާއި ބާވަތް ބާވަތުގެ ވިހަ

      ރ- ފޮގުސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް

      ބ- ހޯދާ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓްފަހަރުގައި ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮވާ އެއްޗެހި

 

       17 މުޙައްރަމް  1441

       16 ސެޕްޓެމްރ 2019

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ