ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑްހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިގުޅޭ

މިއިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)382/382/2019/63 ( 02 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ) ، އިޢުލާނުގައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުމާއި،ނަންބަރު (IUL)382/382/2019/62 ( 02 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ) އިޢުލާނުގައިވާ ރަށްވެހިހިޔާގެ ގޯތި ތެރޭގައި ވަޅެއް ބެހެއްޓުމާއިބެހޭ އިޢުލާނުގެ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އެކަށިގެންވާ މުއްދަތު ދެވިފައިނުވާތީ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ 2 މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައިކަން މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                            މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

                   13 މުޙައްރަމް   1440

                   12 ސެޕްޓެންބަރު 2019

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ