އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1429 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


         ނަމްބަރ:(IUL)URH/2019/13

އިޢުލާން

ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

     އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮއްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް12ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 22ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 09:00 އިން 13:00 އާއި ދޭތެރޭ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މިހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސްރެޖިސްޓަރވުމަށްފަހު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެއަދި 23ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު13:00 ގައި ޕްރީބިޑް ސެޝަންއެއް މި ހޮސްޕިޓަލް ގައި އޮންނާނެއެވެ.  

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ30ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މި ހޮސްޕިޓަލް ގައެވެ.

މިއިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ30ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު09:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވަޑައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމަވެ.

                    13   މުހައްރަމް 1441 

        12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  

                                               ޙުސައިން ޝިޙާމް

     އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ