ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރނީޗަރ ހޯދުމަށް

ކަލާފާނުސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                          

         

 

 ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއްފަރނީޗަރ ހޯދުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 2 ވަނަ ދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު : KS-B/2019/16 ގެ އިއުލާންއަށް އެކށީގެންވާ ވަރަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅާފައިނުވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ. ވީމާ އަލުން ސްކޫލްއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރނީޗަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 15 އިން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 17 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

13 މުހައްރަމް   1441

12 ސެޕްޓެމްބަރ  2019

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ