މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
.03 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

  • 03 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

                   މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ހިންގާ ލޭންޑް ރިކްލަމޭޝަން އެންޑް ޝޯރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމަށް 03 ކޮޓަރި އާއި 03 ފާޚާނާ އާއި ސިޓީންގރޫމާއި ބަދިގެ އަދި ކާތަން ހިމެނޭގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީގެ ފަރާތުން ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.  

                   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                   މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ