ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

  • މި އިންސްޓިޓިއުޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެންބަރު 28 އަދި 29 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ނޮންފޯމަލް އެޑިޔުކޭޝަން މަހާސިންތާ ގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ފަރަތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަންކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޤާޒީބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ބީލަމާއިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެއެވެ.  
  •  
  • މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެންބަރު  12 އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު 17 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ވަޑައިގަތުމުން ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު 10:00ގައި ޤާޒީބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މި އިޢުލާންއާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެއެވެ.

        ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 އަމީރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3023511

އީ.މެއިލް:   [email protected]

 

 

            އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3023511

 ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ.

                     

12 މުޙައްރަމް  1441

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ