މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހުރާ އިންޖީނުގެއަށް އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގަތުން

އިޢްލާން

ކ.ހުރާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް އައު ޖަނަރޭޓަރެއް ގަތުމާގުޅޭ

            ކ.ހުރާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް 1000 ކޭ.ވީ.އޭގެ ކަމިންސް ޖެންސެޓެއް (ބްރޭންޑް ނިއު) ގަތުމަށް އިޢުލާން

ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި އިޢުލާނާއި އެކު ހީރަސް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް ޖެންސެޓް ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު

ހުޅުވާލަމެވެ. މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމާއި ކެނޑުން އޮންނާނީ 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:15 ގައި މި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6640074 / 7993018 ފޯނާއި

ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ([email protected]) އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެންވެސް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވޭނެއެވެ.

          މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ