ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯޓަށް 02 ސޯފާ ސެޓް ގަތުމަށް

މިކޯޓަށް 02 ސޯފާ ސެޓް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)197-A3/1/2019/29
 އިޢުލާނާގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އެންމެ ދެފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ސެޕްޓެންބަރު ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 22 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 މުޙައްރަމް 1441

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ