ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް:

ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކުންފުނީގެ މައި ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުން.

ކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

ކަސްޓަމަރުންނާއި މުއާމަލާތުކުރުން.

އެހެނިހެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތް ކުރުން.

ޝަރުތު:

ޖީސީއީ އޭ ލެވެލް ފެންވަރު ނުވަތަ ޖީސީއީ އޯ ލެވެލް ނިންމުމާއެކު 1 އަހަރު މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުރުން.

ދިވެހިން އަދި އިންގިރޭސިން ރަނގަޅަށް މުއާމަލާތުކުރަން އެނގުން.

މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ފަރިތަކަމާއެކު ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

އަޙުލާގު ރަނގަޅު، މަސައްކަތައް ފަރުވާތެރި މީހެއްކަމުގައިވުން

މަހު މުސާރަ:

8،000 ރ އާއި 9،000 ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓް، ހެޑް އޮފީސް.


ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު (އައި ޑީ ކާޑު، ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް)، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ