ވަންދޫ މަދަރުސާ/ ތ.ވަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާ ގުޅޭ

`

 

 

 

ވަންދޫސްކޫލް

   ތ.ވަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ތާރީޚް: 11  ސެޕުޓެމްބަރ 2019                                                                                GS179/IUL/2019/16  ނަންބަރު:

                            

     

ގުދަނެއްކުއްޔަށް ހިފުމާއިބެހޭ

 

        މި ސްކޫލްގެ ބޭނުމަކަށް 500 -1000 އަކަފޫޓާއި ދޭތެރޭގެ ބޮޑުމިނުގެ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިފަދަތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާފަރާތްތަކުން 18 ސެޕުޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ސެޕުޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަންދޫ ސްކޫލު، ތ. ވަންދޫ

 

 

                                                                 

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ