މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުން

 

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ލޯންޗްތަކެއް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތްކޮށްދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏12‏ މުޙައްރަމް‏ 1441

‏11‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2019

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ