ފޮއްދޫ ސުކޫލް ނ. ފޮއްދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

ނަމްބަރު:16/2019/(IUL) GS118

އިޢުލާނު

ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

                   މިސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އައުޓް ސޯސްކޮށް އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ބަލަހައްޓަދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު އިއުލާނަށް 15 /2018/(IUL) GS118 އަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބަތިލް ކޮށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެއެވެ.

                   މިސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އައުޓް ސޯސްކޮށް އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ބަލަހައްޓަދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ޤާނޫނުގެ (2014/18) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު (2014/19) ގެދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13.00

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13.00

                އަދި ދަންނަވަމެވެ.މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށްހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހުގެ 14:00އަށް 6560570އަދި6561807 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ