މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 02 ފާޚަނާއާއި ފެންވަރާނެ 04 ޕޮއިންޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2019/55

 

 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 02 ފާޚަނާއާއި ފެންވަރާނެ 04 ޕޮއިންޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލުން  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދިނުމުން  ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 02 ފާޚަނާއާއި ފެންވަރާނެ 04 ޕޮއިންޓް، ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގަރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ