މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ (.)

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2019/53

 

 

އިޢުލާން

މާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ (.)

 

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑިންގ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގަރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ