މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

   އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީން ދޭ ޑިޒައިނާ އެއްގޮތަށް 1500 (އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ) ކަސްޓަމައިޒްޑް ސްވެނިއަރ މަގު ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

15 ސެޕްޓެންބަރު 2019

އާދީއްތަ

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި 

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 , 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

10 މުޙައްރަމް 1440

 

 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ