މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2019/51

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

 

މިރަށު " ޗިޅިޔާގެ " އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޢަލީ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ " ޗިޅިޔާގެ" އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ  މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : ޗިޅިޔާގެ
  • ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: H-12/2008/09
  • ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް : 02 އޯގަސްޓް 2008

       10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

 

 

 

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ