ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

 

މަޤާމް:

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ (ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ޑިގްރީ އިން މާކެޓިން, އަދި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުންޏާއި އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ކުންފުނީގެ މާކެޓިންގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

މާކެޓް ރިސާޗް ހެދުން އަދި ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑް ވެލިއު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

މަހު މުސާރަ:

18،000 އާއި 19،000 ރ އާއި ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

 

 

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331442 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                        

 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ